GALERIA 2010
16 I 2010 "Gothic.pl Festival 2010" No Mercy, Warszawa
Copyright © by Hyoscyamus niger.