GALERIA 2009
5 IV 2009r. No Mercy, Warszawa
Copyright © by Hyoscyamus niger.