GALERIA 2004
IV/V 2004r. Hyoscyamus niger
Copyright © by Hyoscyamus niger.